Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obecně obchodní vztah mezi vydavatelstvím inzertního katalogu BUĎTE ZDRAVÍ! a jeho zadavateli – inzerenty.

I. Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění smlouvy o inzerci je realizace inzerce v katalogu BUĎTE ZDRAVÍ!, který bude proveden na křídovém papíře, a jeho úhrada na účet vydavatele.

II. Povinnosti vydavatele

2.1 Realizovat inzerci podle zákaznických podkladů a v předem dohodnutých termínech. Součástí realizace je tisk a následná distribuce vydání.

2.2 Povinen dodržet obsahovou stránku zadané inzerce a v rámci technických možností i požadovanou grafickou úpravu.

III. Povinnosti zadavatele – inzerenta

3.1 Zadavatel je povinen uhradit smluvní cenu za inzerci v řádném termínu potvrzeném ve smlouvě.

3.2 Zadavatel je povinen podklady pro inzerci do tištěného katalogu dodat již graficky zpracované pro tisk.

3.3 Zadavatel odpovídá v plném rozsahu za obsahovou stránku svého inzerátu ve smyslu ,,Zásad etické reklamní praxe platné v ČR“ a závazných právních norem (zák. 634/92 Sb.) o ochraně spotřebitele. Je zodpovědný za pravdivost zveřejněných údajů a za škody způsobené porušením těchto pravidel.

IV. Práva vydavatele

4.1 Vydavatel má právo umístit inzerát dle svých možností a dle členění do jednotlivých oborů. V případě nejasného a víceznačného zařazení, nebo v případě naplněného oboru má právo umístit inzerát do nejbližšího tematického oboru.

4.2 Vydavatel neručí za ohlas a účinnost inzerátu.

V. Práva zadavatele – inzerenta

5.1 Zadavatel má právo aktuálně (v souladu s uzávěrkou a výrobním harmonogramem) měnit obsah svého inzerátu.

5.2 Na základě potvrzené korektury inzerátu nebo zadavatelem dodaných zpracovaných podkladů bude inzerát vytištěn. Bude-li inzerát dodán již grafický zpracovaný a v požadovaných datech, zadavatel nemusí oznamovat souhlas s obsahem inzerátu redakci. Po odsouhlasení korektury je inzerát považován za schválený. Je v zájmu zadavatele zajistit dosažitelnost odpovědného pracovníka.

VI. Platební podmínky

6.1 Smlouva o inzerci není dle zákona 588/93 Sb. daňovým dokladem. Smlouva se považuje za výzvu k platbě a vydavatel je povinen vystavit daňový doklad do 14 dnů od připsání smluvené částky na bankovní účet vydavatele čís. 107-6280900237/0100 vedeném u KB, a.s..

6.2 Smluvní cena zahrnuje umístění inzerátu v katalogu, tisk inzerátu a distribuci katalogu.

6.3 Platbu je zadavatel povinen provést na základě platné smlouvy o inzerci, dle termínů úhrad do data splatnosti.

6.4 Při platbě v termínu na této smlouvě uvedeném, je zadavateli poskytnuta sleva, nebude-li celá smluvní částka zaplacena ve stanoveném termínu (t.j. do data uvedeného na 1. straně smlouvy), nárok na slevu zadavateli zaniká a je povinen uhradit cenu v plné výši bez slevy na smlouvě uvedenou. Dále bude zadavateli účtován poplatek ve výši Kč 50,- (+ platná sazba DPH) za každou odeslanou urgenci a následně i soudní výlohy spojené s vymáháním dlužné částky.

6.5 Vydavatel je povinen vyúčtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den.

6.6 Stornuje-li zadavatel inzerci před uzávěrkou, je povinen uhradit storno poplatek 25% smluvní ceny, 14 dnů před uzávěrkou 100% smluvní ceny.

VII. Reklamace

7.1 Zadavatel má právo uplatnit reklamaci za nedodržení obsahové – textové, nebo grafické stránky zpracování písemnou formou do 14 dnů od data expedice.

7.2 Vydavatel je povinen své vyjádření do 14 dnů od obdržení písemné reklamace a v oprávněných případech navrhnout formu a výši odškodnění (max. však do výše hodnoty reklamovaného inzerátu).

7.3 Na odškodnění vzniká nárok pouze v případě, že došlo k podstatnému snížení informační hodnoty inzerátu.

VIII. Závěrečné ustanovení

8.1 Tyto smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o inzerci a obě strany jsou povinny se jimi řídit.

Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů  stala některá ujednání této smlouvy neplatnými,   nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze. Účastníci si před podpisem smlouvu přečetli a prohlašují, že odpovídá jejich pravé a vážné vůli, že byla uzavřena svobodně nikoli za nápadně nevýhodných podmínek a jako správnou jí vlastnoručně podepisují. Uvedené smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem podpisu smlouvy a jsou platná po celou dobu jejího plnění.

8.2 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.3 Termín realizace inzerce rok 2020.

8.4 Distribuce na vybraná místa v roce 2021.