Spotřebitelská soutěž v katalogi BUĎTE ZDRAVÍ! 2020/2021

 1. Úvodní ustanovení
  Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.
  Výhru a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu soutěže.
 1. Provozovatel a Organizátor Soutěže
  Provozovatelem a Organizátorem soutěže je agentura STUDIO GABRETA spol. s r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČO 26030021.
 1. Účastníci Soutěže
  Účastníkem Soutěže je každá fyzická osoba, která v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže.
  Účastník Soutěže musí mít na území České republiky trvalý pobyt. Fyzické osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, se mohou soutěže zúčastnit, ale nemají nárok na jakoukoliv výhru v soutěži.
  Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.
 1. Podmínky Soutěže
  Účastník Soutěže musí odpovědět správně na všechny soutěžní otázky dané Soutěže číslo 1 nebo Soutěže číslo 2 nebo Soutěže číslo 3.
 1. Termín a místo konání soutěže
  Soutěž probíhá ve dnech od 1. 1. 2020 od 00:00 do 30. 05. 2020 23:59 organizátor přijímá mailové odpovědi Soutěže.
 1. Výhry
  Jednotlivé výhry jsou uvedeny v rámci Otázek a jedná se o výhry partnerů katalogu BUĎTE ZDRAVÍ!
 1. Výběr výherců a předání výher
  Výherce bude vybrán z Účastníků na základě losování Organizátorem Soutěže, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.
  Oznámení o jednotlivých výhrách a hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 30 dnů od prostřednictvím e-mailové zprávy, ze které byly správné odpovědi na Otázky odeslány.
  K převzetí hlavní výhry Soutěže je podmínkou osobní účast výherce ve lhůtě a za podmínek, které budou výherci sděleny v oznámení o výhře. Nárok na hlavní výhru vzniká Účastníkovi na základě prokázání, že nemá žádný nedoplatek vůči Statutárnímu městu České Budějovice. Při předání výhry je výherce povinen prokázat se platným občanským průkazem. V případě nepřevzetí výhry Soutěže číslo 1, Soutěže číslo 2, Soutěže číslo 3 do 30 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. další v pořadí, který bude o tomto kroku informován.
  Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Soutěže. Provozovatel nebo Organizátor je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce hlavní výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie a video záznam související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.
 1. Další podmínky, práva a povinnosti
  Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele či Organizátora (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel ani Organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.
  Provozovatel i Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Soutěže.
  Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel nebo Organizátor.
  Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.
  Každý soutěžící může získat pouze 1 hlavní výhru, a to i v případě, že splní podmínky dalších Soutěží vyhlášených ve stejném termínu.
  Výhra není právně vymahatelná.
  Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.
 1. Osobní údaje
  Organizátor Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány organizátorem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Organizátorovi dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.
  Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název města (nikoliv celá adresa a další kontaktní údaje) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Soutěže v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže, a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Organizátorem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.
  Účastník souhlasí s tím, že Organizátor může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Organizátor čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.
  Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Organizátorivi při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Organizátora, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.
 1. Závěrečná ustanovení
  Provozovatel nebo Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

2Tato pravidla platí od 1. 1. 2020 a nahrazují pravidla vydaná před tímto datem.